Vorige pagina 

Meer natuur voor iedereen
Stadsbestuur schaart zich achter biodiversiteitscharter

De Streekkrant 814 september 2010

Homepagina vzw De Buizerd 

vissenpaaiplaats

 

 

IZEGEM

Het stadsbestuur en Natuurpunt De Buizerd ondertekenden in de Stedelijke Openbare Bibliotheek het biodiversiteitscharter. Daarmee engageren ze zich om ook op lokaal gebied het biodiversiteitsverlies een halt toete roepen. "Het charter duidt aan dat we beleidsmaatregelen en acties zullen ondernemen om kwetsbare leefgebieden en soorten in eigen streek te beschermen", zegt schepen van Leefmilieu Nadia Staes.

"Dankzij Natuurpuntafdelingen is bewezen dat op lokaal vlak veel kan gebeuren om de diversiteit te beschermen. Denk maar aan bermbeheer en paddenoverzet projecten." Jacqui Stragie rvan het plaatselijke Natuurpunt De Buizerd stelde voor om samen het charter voor Izegem op te maken. Hij is dan ook tevreden dat het stadsbestuur zich engageert. "Door kennis, cornmunicatie, betrokkenheid en concrete actie willen we het samenwerkingsverband strak aanhalen", zegt Jacqui. "Via tien actiepunten wordt gestreefd naar meer natuur voor iedereen in de nabije omgeving. "Zo kan, staat in het charter onder meer, dat iedereen gesensibiliseerd wordt door acties als een autoloze zondag en dat er geijverd wordt aan de heropening en instandhouding van trage wegen.

Foto : Jacqui Stragier en schepen Nadia Staes ondertekenden het charter. (VADU)

Lees hier het volledige biodiversiteitscharter.

 

Download dit artikel in pdf download artikel in pdf

 
Vorige pagina 

Stad ondertekent charter voor biodiversiteit met Natuurpunt
Zorg voor het milieu
De Weekbode 9 september 2010

Homepagina vzw De Buizerd 

 

• IZEGEM Stad Izegem kreeg en tekende een charter voor Biodiversiteit punt uitgereikt wordt aan lokale overheden, die er zich dan toe verbinden het verlies van biodiversiteit terug te dringen. Er loopt in de bibliotheek ook een tentoonstelling ""Biodiversiteit, alles hangt samen"".

Stad Izegem verbindt er zich toe in de praktijk en op het terrein het verlies van biodiversiteit terug te dringen. Dat wil ze doen via een plan met 10 actiepunten. Zo wil ze onder andere sensibilisatieacties rond natuur, leefmilieu en biodiversiteit ondersteunen, een trage wegenbeleid en duurzame mobiliteit nastreven, groene en open ruimtes vrijwaren, een natuurvriendelijk berm- groen- en waterbeleid voeren, lokale natuuren groenzones uitbouwen, populaire diersoorten (steenuilen, boerenen gierzwaluwen,...) in stand houden, maximaal rekening houden met milieu en natuur in het lokale planningen het vergunningsbeleid, de randvoorwaarden voor een beter milieu verbeteren en een eigen klimaatbeleid voeren. . Maandagavond overhandigde Jacqui Stragier van Natuurpunt De Buizerd in de bibliotheek het charter aan schepen van Milieu Nadia Staes, die het ondertekende.
In Vlaanderen zijn er nu al 55 gemeenten die het ondertekenden.

Biodiversiteit, alles hangt samen.

Tegelijkertijd werd de tentoonstelling ""Biodiversiteit, alles hangt samen"" geopend. Daar verneem je heel wat over dat onderwerp. De expo behandelt vier thema's. Een eerste thema gaat over onze behoeften: voeding, gezondheid, diensten en materialen. Het tweede thema handelt over ons dagelijkse leven: werk, vrije tijd, spirituali.teit, kunst, geld en plezier. Een derde thema heeft over onze hulpbronnen : water, landbouw, bossen, de zee en toerisme. Het vierde the ma tenslotte gaat over onze uitdagingen: kennis, samenleving, consumeren, leefgebieden en klimaat. De tentoonstelling heeft plaats in de Plantijn en Erasmuszaal van de Stedelijke bibliotheek en loopt nog tot zaterdag 25 september. Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 20 uur en de zaterdag van 9 tot 12 uur. (IE)


o Volgende week leest u alles over de autoloze zondag op 19 september.

Lees hier het volledige biodiversiteitscharter.

 

Download dit artikel in pdf download artikel in pdf

 

     

  Vorige pagina 
Bekijk alle krantenknipsels
   

Homepagina vzw De Buizerd