Vorige pagina 

Ingelmunster beschermt zijn zwaluwen

Homepagina  

huiszwaluw

VRAAG UW SUBSIDIE VOOR ZWALUWNESTEN IN INGELMUNSTER

Boerenzwaluw

Lees hier het subsidie-reglement Izegem

Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en populaire vogels. Hun aanwezigheid in de buurt van huizen en boerderijen werd als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de aantallen zijn de laatste 20 jaar drastisch teruggelopen. Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich verzamelen in september vooraleer ze de tocht aanvatten naar het zuiden is onze streek verleden tijd.

Begin de tachtiger jaren nam vzw De Buizerd het initiatief om daar iets aan te doen. Huiszwaluwen waren bij sommigen niet welkom aan hun dakrand, nesten werden door de bewoners vernietigd, linten werden aan de dakrand gehangen om deze toch zeer nuttige vogels te verschrikken. Om deze vernielingent tegen te gaan plaatste vzw De buizerd mestplankjes onder de nesten, om zo de " zwaluwenpoep" op te vangen en het ongemak voor de mensen weg te nemen.  Deze mestplankjes kunnen nog steeds gratis aangevraagd worden bij onze bestuursleden

Wijken als Westwijk en Lacrawijk werden zo zwaluwvriendelijke wijken. Zo hing de vzw in Ingelmunster 20 jaar geleden tientallen plankjes op. Verleden jaar waren dit er nog een 5-tal. Vaak gebeurt het nog dat nesten moedwillig vernield worden. Bij boerenzwaluwen gebeurt vernietigen van nesten niet. 

Om de mensen nog meer te motiveren om deze zwaluwnesten te behouden, formuleerde vzw De Buizerd Via de Mina-raad een subsidievoorstel om mensen die zwaluwnesten onder hun dakrand hebben te belonen. Hetzelfde is geldig voor landbouwers die nesten hebben van boerenzwaluw.  Met een gunstig advies werd dit doorgestuurd naar het gemeentebestuur die dit ondersteunt  en de subsidiëring ging in vanaf 2002. 

Mogen wij ook vragen aan de mensen die zwaluwnesten bezitten of elders weten zitten, in Ingelmunster of Izegem, om dit te melden aan iemand van het bestuur. Op deze manier trachten we een soort van inventarisatie op te maken.

 

De subsidieaanvraagformulieren en wat bijkomende informatie over huis- en boerenzwaluwen zijn te verkrijgen bij de milieudienst van de gemeente. Je kan het aanvraagformulier ook hier opvragen en afdrukken  Klik hier om het aanvraagformulier op te vragen

Bepalingen van het subsidiereglement :

1.  De gemeente geeft een toelage voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen. De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied Ingelmunster. Enkel bezette nesten komen in aanmerking. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar of waarin de kolonie zich bevindt.
2. - Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van één tot drie nesten  
  wordt een subsidie verleend van 25 euro/jaar
- Voor het instandhouden van een kolonie van vier of vijf nesten
  wordt een subsidie verleend van 37,50 euro/jaar
- Voor het instandhouden van een kolonie van zes of meer nesten
  wordt een subsidie verleend van 50 euro/jaar.
3. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.
4. De aanvraag tot subsidie gebeurt schriftelijk op een standaardformulier dat beschikbaar wordt gehouden op het gemeentehuis.
5. De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en 31 juli.
6. De aanvrager verleent de gemeente de toestemming te komen inspecteren.
7. De inspectie conform artikel 6 kan gebeuren door derden. Deze worden aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen en krijgen hun controlebevoegdheid na machtiging door de Burgemeester.

De huis- en boerenzwaluw gaan we eventjes van dichterbij bekijken.

De huiszwaluw : Reeds begin april komen de eerste huiszwaluwen aan, de meeste echter in mei. De huiszwaluw heeft gebouwen nodig om te nestelen. In dorpen en stadsranden broedt zij tegen loodsen ,woonhuizen, muren van torengebouwen en onder bruggen. Onder de brug kanaal Roeselare - Leie te Ooigem is er nog een kolonie van zo'n 20 nesten. Huiszwaluwen nestelen bij voorkeur in kolonieverband, onder uitstekende randen of dakgoten. Hierdoor is hun nest, opgebouwd uit slijkbolletjes beschermd tegen uitdrogen van de zon en hevige regen. De toegang tot dit keurig afgewerkt nest is een nauwe ovale opening.

In deze korte broedperiode van een 5-tal maanden hebben huiszwaluwen 2 tot 3 legsels en kunnen er jongen zijn tot in september.

In Nederland wordt de huiszwaluw door zijn witte stuit "melkstaartje" genoemd, terwijl de engelse naam verwijst naar zijn broedplaats "housemartin".

Tijdens de najaarstrek in tropisch Afrika, slapen huiszwaluwen niet in rietvelden, zoals boerenzwaluwen vaak doen, maar wel op gebouwen of in bomen.

Het gaat niet goed met onze huiszwaluw. Het aantal broedgevallen van dit insectenetertje is de laatste 20 jaar in sommige gebieden met 60% gedaald.

 

De boerenzwaluw : Boerenzwaluwen komen elk jaar terug naar hun zelfde broedplaats. Begin maart komen de eerste vogels reeds aan. Hun voorkeur gaat uit naar een landelijke omgeving met boerderijen en stallingen, waarbij de aanwezigheid van grazers, zoals runderen en paarden belangrijk is.

Door deze dieren worden allerlei insecten aangetrokken, die bejaagd worden door de zwaluwen. In de opdrogende plassen in de onmiddellijke omgeving komen ze bolletjes slijk ophalen om hun nest te herstellen of om een nieuw te bouwen. In tegenstelling tot de huiszwaluw verwerken ze grashalmen en strootjes in hun nest. Hun komvormig nest bouwen ze meestal in stallingen.

Gewoonlijk zijn er 2 legsel in een broed seizoen, soms 3.

De najaarstrek die kan eindigen in Zuid-Afrika kan reeds de eerste helft van augustus beginnen.

 

Naast huis- en boerenzwaluw kennen wij ook nog de oeverzwaluw, die nog zeldzamer geworden is.

In natuurreservaat de Mandelhoek probeerden oeverzwaluwen er tot broeden te komen, wat helaas mislukte. Dit voorjaar gaan we de berm terug aantrekkelijk maken voor oeverzwaluwen. 

Deze drie soorten zwaluwen behoren tot de orde van de "zangvogels". 

Een andere zwaluw "de gierzwaluw" behoort tot een andere orde. De gierzwaluw komt nog voor in onze gemeente, jammer genoeg ook sterk achteruitgaand.

Ook in Izegem konden we via de Mina-raad een gelijkaardig project lanceren. Meer info hierover is te vinden via deze link op de Izegemse website. 

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina